Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Aktywny obywatel 

Na wstępie warto sobie zadać pytanie kim jest aktywny obywatel? Jakie cechy i wartości reprezentuje, z czym się utożsamia, o co walczy?

Jak podaje Portal Organizacji Pozarządowych (https://www.ngo.pl/) Instytut Spraw Publicznych przeprowadził badania dotyczące stosunku Polaków do spraw obywatelskich. Uczestnicy ankiety mieli wskazać jakiego rodzaju zachowania i praktyki są dla nich ważne, zbadano m.in.: stosunek obywateli do pomagania uchodźcom, odważne wyrażanie poglądów, działania na rzecz przyszłych pokoleń, utrzymywanie porządku w przestrzeni publicznej. Należy dodać, że badania zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu: przebadano również Węgrów, Czechów i Słowaków. Na podstawie uzyskanych wyników można odpowiedzieć na pytanie kim jest aktywny obywatel dla mieszkańców omawianego regionu Europy. Najważniejszą wartością dla przebadanej grupy jest równość i solidarność, przejawiająca się poprzez pomaganie potrzebującym, zagwarantowanie równych szans dla wszystkich oraz reagowanie na niesprawiedliwość i dyskryminację (dwie ostatnie kwestie uzyskały wśród Polaków najwyższą ocenę). Kolejnym istotnym zagadnieniem dla ankietowanych jest ochrona środowiska oraz zachowanie porządku i harmonijnych zasad współżycia z innymi. Umiarkowanie ważny jest natomiast udział w życiu społeczności lokalnej, regularne głosowanie w wyborach, zwracanie uwagi na równość płci czy etyczne zakupy. Niestety polscy ankietowani uznali za najmniej ważne udzielanie się w wolontariacie, pomoc uchodźcom oraz  znajomość demokratycznych zasad czy procesów oraz praw obywatelskich. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zaprezentowane wyżej wyniki budzą pewne wątpliwości: z jednej strony ważne jest dla nas zaangażowanie obywatelskie poprzez pomoc potrzebującym z drugiej strony udział w wolontariacie czy pomoc uchodźcom uznajemy za sprawę najmniej istotną. Dziwi również tak nisko oceniona kwestia udziału w wyborach czy znajomość praw i wolności obywatelskich. Trudno mówić o aktywnym obywatelu, który nie jest świadomy swoich praw, zagwarantowanych przez Konstytucję, najważniejszy akt  ustawodawczy w Polsce. Należą do nich przede wszystkim: Jak podaje Portal Organizacji Pozarządowych (https://www.ngo.pl/) Instytut Spraw Publicznych przeprowadził badania dotyczące stosunku Polaków do spraw obywatelskich. Uczestnicy ankiety mieli wskazać jakiego rodzaju zachowania i praktyki są dla nich ważne, zbadano m.in.: stosunek obywateli do pomagania uchodźcom, odważne wyrażanie poglądów, działania na rzecz przyszłych pokoleń, utrzymywanie porządku w przestrzeni publicznej. Należy dodać, że badania zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu: przebadano również Węgrów, Czechów i Słowaków. Na podstawie uzyskanych wyników można odpowiedzieć na pytanie kim jest aktywny obywatel dla mieszkańców omawianego regionu Europy. Najważniejszą wartością dla przebadanej grupy jest równość i solidarność, przejawiająca się poprzez pomaganie potrzebującym, zagwarantowanie równych szans dla wszystkich oraz reagowanie na niesprawiedliwość i dyskryminację (dwie ostatnie kwestie uzyskały wśród Polaków najwyższą ocenę). Kolejnym istotnym zagadnieniem dla ankietowanych jest ochrona środowiska oraz zachowanie porządku i harmonijnych zasad współżycia z innymi. Umiarkowanie ważny jest natomiast udział w życiu społeczności lokalnej, regularne głosowanie w wyborach, zwracanie uwagi na równość płci czy etyczne zakupy. Niestety polscy ankietowani uznali za najmniej ważne udzielanie się w wolontariacie, pomoc uchodźcom oraz  znajomość demokratycznych zasad czy procesów oraz praw obywatelskich. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zaprezentowane wyżej wyniki budzą pewne wątpliwości: z jednej strony ważne jest dla nas zaangażowanie obywatelskie poprzez pomoc potrzebującym z drugiej strony udział w wolontariacie czy pomoc uchodźcom uznajemy za sprawę najmniej istotną. Dziwi również tak nisko oceniona kwestia udziału w wyborach czy znajomość praw i wolności obywatelskich. Trudno mówić o aktywnym obywatelu, który nie jest świadomy swoich praw, zagwarantowanych przez Konstytucję, najważniejszy akt  ustawodawczy w Polsce. Należą do nich przede wszystkim:

  • wolności i prawa osobiste, które zostały wymienione w art. 38-56 Konstytucji RP, większość z nich przysługuje każdemu kto znajdzie się pod państwa polskiego. Do tej grupy zalicza się m.in.: prawo do życia, nietykalność osobista, prawo do rzetelnej procedury sądowej, prawo do ochrony prywatności, wolność przemieszczania się, wolność sumienia i religii oraz wolność do wyrażanie opinii i poglądów;
  • wolności i prawa polityczne, które zostały zawarte w art. 57-63 Konstytucji RP, przysługują przede wszystkim obywatelom RP. Obejmują m.in.: prawa związane z udziałem w życiu publicznym (np. prawo do głosowania, prawo do kandydowania w wyborach, prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, prawo do składania petycji), wolność zgromadzeń (obejmująca swobodę ich organizowania oraz uczestniczenia w nich) oraz wolność zrzeszania się (dająca swobodę zakładania partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń);
  • wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, które zostały wymienione w art. 64-76 Konstytucji RP. Obejmują one przede wszystkim: prawo do własności, uprawnienia pracownicze (np. wolność wyboru i wykonywania zawodu, prawo do minimalnego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku), prawo do zabezpieczenia społecznego (przysługuje ze względu na niezdolność do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo, osiągniecie wieku emerytalnego lub na wypadek bezrobocia), prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki oraz prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

Jak wynika z powyższego zestawienia państwo polskie poprzez regulacje konstytucyjne zapewnia swoim obywatelom szereg praw, z których powinniśmy korzystać. Jednym takich uprawnień jest udział w wyborach. Głosowanie to jeden ze sposobów wywierania wpływu na otaczającą rzeczywistość.  Nie biorąc udziału w wyborach tracimy, na własne życzenie, możliwość kształtowania kraju, w jakim będziemy żyli. Warto podkreślić, że wybierani przez nas politycy zarówno w wyborach prezydenckich, parlamentarnych jak i samorządowych decydują o najważniejszych sprawach dotyczących rozwoju Polski, takich jak: wysokość wydatków publicznych, podatków, przejrzystości przepisów, służba zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo. Aktywny obywatel to obywatel zaangażowany społecznie, odpowiedzialny za swoje otoczenia, dla którego ważne są losy ojczyzny i przyszłych pokoleń.

Źródła: https://publicystyka.ngo.pl/co-to-znaczy-byc-aktywnym-obywatelem

Samodoskonalenie

Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

Praca

Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.